Digital kongress 1.-3. desember 2020
Dr. Tomas Paus

Dr. Paus is Distinguished Senior Scientist and Director of the Population Neuroscience & Developmental Neuroimaging Program at the Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital, and Professor of Psychology and Psychiatry at the University of Toronto. In the last 15 years, his work integrates epidemiology, neuroscience and genetics – through a new discipline of population neuroscience – in the pursuit of knowledge relevant for child and youth brain health. This research draws on data acquired in several cohorts based in North and South America and Europe.

Development and maturation of the human brain

In this lecture, I will describe basic principles and key findings regarding the development and maturation of the human brain, the former referring to the pre-natal and early post-natal periods, and the latter concerning childhood and adolescence. In both cases, I will focus on brain structure as revealed in vivo with multi-modal magnetic resonance imaging (MRI). We will begin with a few numbers about the human brain and its cellular composition, and a brief overview of several MRI-based metrics used to characterize age-related variations in grey and white matter. I will then proceed with synthesizing current knowledge about developmental and maturational changes in the cerebral cortex (its thickness, surface area and intra-cortical myelination), and the underlying white matter (volume and structural properties). To facilitate biological interpretations of MRI-derived metrics, I will introduce the concept of virtual histology. I will conclude the lecture with a few notes about future directions in the study of factors shaping the human brain from conception onwards.

Trond Diseth

Trond Diseth er avdelingsoverlege og professor ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet og Universitetet i Oslo. Han er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og har vært ansatt ved Barne- og ungdomsklinikken, OUS Rikshospitalet siden 1990. Han har 30 års klinisk og forskningserfaring vedrørende tverrfaglig utredning, behandling og oppfølging av barn og unge med kroniske somatiske tilstander, samt stressrelaterte psykosomatiske tilstandsbilder. Disse områdene krever en helhetlig biopsykososial forståelse og tilnærming hvor også smerte-, stress- og traume-perspektivet står sentralt. Han arbeider for økt og tett samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatri, pediatri og habilitering.

Når kroppen sier ifra.
Stressrelaterte psykosomatiske tilstander hos barn - et samfunnsperspektiv

Innenfor barne- og ungdomsmedisinen ser vi nå en endring av sykdomspanoramaet med økende smerte, stress og traumerelaterte psykosomatiske tilstander. Denne endring av sykdomspanoramaet krever et tett tverrfaglig samarbeid på tvers av fagprofesjoner og ulike vesener med fokus på oppvekstbetingelser og de risikofaktorer vi ser på barns viktigste arenaer; barnehage/skole, fritid og familie. Vi i barne- og ungdomspsykiatrien må komme oss ut av våre terapirom og melder oss på banen når vi ser en slik utvikling.

Sonia Livingstone

Sonia Livingstone is a professor in the Department of Media and Communications at the London School of Economics and Political Science. She has published 20 books including “The Class: Living and Learning in the Digital Age.” She directs the projects “Children’s Data and Privacy Online,” “Global Kids Online” (with UNICEF) and “Parenting for a Digital Future”, and she is Deputy Director of the UKRI-funded “Nurture Network.” Since founding the 33 country EU Kids Online network, Sonia has advised the UK government, European Commission, European Parliament, Council of Europe, OECD and UNICEF. See www.sonialivingstone.net

1. Global Kids Online – from evidence to impact

What are the latest research findings on children’s online risks and opportunities? How are these being used to inform improvements in policy and practice around the world? Is this enough to ensure children’s rights and resilience in a digital world? Global Kids Online has recently analyzed the data from 14,733 children aged 9-17 who use the internet together with one of their parents in 11 high, upper-middle and lower-middle income countries across four different regions. Findings show that internet access brings both opportunities and risks, such that the risks pose a challenge for those seeking to promote opportunities, while efforts to minimize risk too often also limit opportunities. Further, enabling mediation by parents is linked to greater digital skills among children in all countries, though it only slightly reduces their exposure to online risks. The lecture will conclude with a critical discussion of pathways to impact, identifying a series of concrete impacts of the research on policy and practice at country level, framing these within a child rights framework.

2. Parenting for a Digital Future

Parents have to imagine several decades into the future, for their children will grow up in a world not yet known, to do jobs not yet invented. How do they think about this, and plan for this, in the present? For the “Parenting for a Digital Future” project we conducted in-depth research with some 70 families, and a national UK survey of parents. Findings show that, through their construction of parenting philosophies which vest effort and values in ordinary tasks, enacting an everyday calculus of what is worth doing and what is problematic, parents are navigating the uncertain path between the present and the future. There is a considerable diversity in parenting practices and imaginaries, rendering alternative lifestyles ‘ordinary’ while the supposedly typical proves relatively elusive, perhaps itself part of the imaginary of parenting. The project is framed within theories of late modernity and the risk society as a way of critically examining how, on the one hand, parents are increasingly burdened yet isolated, tasked with moral responsibility not only for their child but for the future of society as it rests upon today’s children, and, on the other hand, how the digital is positioned – by governments and commerce as well as by parents, teachers and children themselves – as a vital (though not sole) route to a better future.

Anders Bakken

Anders Bakken er forsker ved NOVA, OsloMet. Bakken er sosiolog og ungdomsforsker og har forsket på norsk ungdom siden midten av 1990-tallet. Hans forskningsinteresser er knyttet til hva som gir gode oppvekstbetingelser for dagens unge. Bakken har vært prosjektleder for en rekke forskningsprosjekter knyttet til ungdomstid og har ledet flere evalueringer av ulike reformer og tiltak i skolesektoren. Bakken sitter i Liedutvalget, et offentlig utvalg som gjennomgår struktur og innhold i videregående opplæring. Han er i dag leder for Ungdatasenteret, og har ansvar for Ungdataundersøkelsene som gjennomføres blant elever over hele Norge.

Trender i rus, kriminalitet og psykisk helse hos ungdom

Etter en periode der ungdom i økende grad har blitt skikkeligere og skikkeligere, har trenden de aller siste årene vist en økning iblant annet rusmiddelbruk og ungdomskriminalitet. Er ungdomskulturene i ferd med å endres? Og hva med de unges psykiske helse? Hvorfor er det stadig flere som rapporterer om søvnproblemer eller bekymringer i hverdagen? Hva kan ungdomsforskningen si om disse trendene? Svaret vil bli gitt med utgangspunkt i de nyeste resultatene fra Ungdata – ungdomsundersøkelser gjennomført blant skoleungdom over hele landet.

Thormod Idsøe

Thormod Idsøe, Dr.psychol., er seniorforsker og forskningsdirektør v/ NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge og professor II i psykologi v/Læringsmiljøsenteret, UiS. I tillegg til å være prosjektleder for den forskningsråds-finansierte evalueringen av «Mestringskurs for ungdom – DU» har hans arbeid særlig vært rettet mot å studere traumesymptomer blant barn og unge eksponert for mobbing. Han har jobbet klinisk innenfor barne- og ungdomspsykiatrien, men har mest erfaring fra forskning.

Trygve Børve

Trygve Børve er psykolog ved HMN, BUP Levanger. Han har blant annet arbeidet ved Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Trygve har i flere år arbeidet med kognitivt baserte intervensjoner rettet mot depresjon og belastning hos voksne (KID og KIB) og ungdommer (DU). Han er programutvikler av «Tankekraft» som gis til alle elver ved videregående skole i Østfold. Trygve er spesielt opptatt av omsorgssvikt og nevrobiologi og underviser i dette ved flere universitet og høyskoler.

Plenumsforedrag av Idsøe og Børve
-Depresjon & behandling

Mestringskurs for ungdom (DU) er et gruppebasert tiltak for ungdom i alderen 15-20 år med mild til moderat depresjon. Behandlingen, som tar utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi (KAT), har til hensikt å redusere symptomer gjennom styrking av mestringsevner, for dermed å øke ungdommers muligheter til å gjøre det bra på skolen og å ha det bedre sosialt.

I dette plenumsforedraget vil kursutvikler og psykolog Trygve Børve presentere tiltaksmodellen med gjennomgang av kursinnhold og prinsipper som ligger til grunn for behandlingen og gjennomføringen. Forsker Thormod Idsøe vil vise resultater fra evalueringen, og ta opp noen utfordringer i forbindelse med å rekruttere ungdommer med depressive symptomer til et lavterskeltilbud som dette.

ORGANISERT AV
NORCE_Logo_Skjerm_Hvit
02. Logoer png-01 kopi
03. Logoer png-04 kopi
UiT-RKBU-Nord_Bokmal_hvit_700px
Asset 4
Asset 5
Artboard 1@2x
07. n-bup kopi
Close Menu

Hvis du bruker eldre nettlesere som Internet Explorer eller tilsvarende, vil ikke nettstedet fungere ordentlig. Vi anbefaler at du bruker nyere nettlesere som Google Chrome eller Mozilla Firefox.