INVITASJON TIL Å PRESENTERE POSTERS PÅ BARN & UNGE KONGRESSEN 2018

inviterer til to posterkonkurranser i forbindelse med Barn & Unge Kongressen.

Tirsdag 24. april blir det posterpresentasjon av forskningsprosjekt i regi av RBUP/RKBU, FHI og NUBU. Alle som jobber med forskning om barn og unges psykiske helse og barnevern inviteres til å sende inn abstrakt.
Fristen for å melde inn forskningsabstrakt er nå utløpt. Ved fristens utløp hadde vi mottatt 35 abstrakts. Disse vil bli vurdert medio mars.

Torsdag 26.april blir det posterpresentasjon av fagutviklingsprosjekt i regi av NBUP. Alle som jobber med fagutvikling og forskning i BUP-klinikker, i Bufetat og i kommunale tjenester for barn og unge inviteres til å sende inn abstrakt. For etternølere er der fortsatt mulig å sende inn forslag til fagutviklingspostere. Disse må sendes inne 1. mars til Tore Hågård, e-post tore.hagard@helse-forde.no.

To postere innen hver kategori premieres.

Abstraktene blir vurdert av en komité for forskningsprosjektpostere og en for fagutviklingspostere, etter kriterier listet under. Disse kriteriene er primært tenkt brukt når forskningsprosjekt blir vurdert, og abstrakt innen fagutviklingsprosjekt vil ikke bli bedømt etter like strenge vitenskapelige kriterier. Alle må likevel benytte oppgitte format, og abstrakttekst må ha relevans for praksisfeltet og utvikling av klinisk praksis, og de må ikke ha vært presentert tidligere.

Retningslinjer for abstrakt:

 • Abstrakt skal være maks. 300 ord (uten overskrifter og referanser) og følge følgende struktur: Bakgrunn, Formål, Metode, Resultat og Konklusjon (gjelder alle empiriske abstrakts). Teoretiske eller metodiske abstrakts kan ha annet oppsett.
 • Benytt portal for innsending, velg tema (forsking eller fagutvikling)
 • Fristen er satt til 1. mars (for fagutviklingspostere er denne utvidet til 15. mars – se over)
 • Du vil få en tilbakemelding om din abstrakt er godkjent innen 15. mars

Retningslinjer for posterne:

 1. Posterne skal være i standard format 80×120 cm eller 90×120 cm.
 2. De skal være skrevet på norsk eller engelsk.
 3. De skal presentere planlagt eller pågående forskning rettet mot feltet barnevern, psykisk helsevern for barn og unge eller feltet psykisk helse for barn og unge i Norge.
 4. Posterne skal ikke ha vært brukt tidligere ved nasjonale tilstelninger, men kan i løpet av de siste 12 mnd vært presentert ved en internasjonal tilstelning.

Bedømming:

 1. Bedømmelseskomiteen vil legge vekt på følgende kriterier:
  * Vitenskapelig innhold og kvalitet.
  * Innholdets faglige relevans for fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge eller fagfeltet psykisk helse for barn og unge.
  * Presentasjonens formidlingskvalitet.
  * Alle 3 kriterier vil bli vektet like mye, dvs. 1/3 part hver.

Premie:

For hver av postersesjonene utdeles en førstepris på kr. 20.000 og en andrepris på kr. 10.000. Prisene annonseres på konferansen.