Presentasjoner fra konferansen er nå lagt ut, så sant dette er godkjent av foredragsholder.

Du finner presentasjonene på de ulike programsidene ved å holde markøren over navnet til foreleser eller forelesningens/posterens tittel.

Ingress til B&U 2018

Hovedformålet med Barn & Unge kongressen er å skape oppmerksomhet rundt vårt arbeid for barn og unge generelt, psykisk helsevern og barnevern spesielt. Dette ønsker vi å oppnå ved, annethvert år, å samle ulike nasjonale konferanser og seminarer knyttet til barn og unge, til en felles kongress i Bergen. Ved å samle fagfolk og forskere på tvers av sektorer, arenaer og profesjoner, kan vi få en felles presentasjon og drøfting av nye forskningsresultater, innovative fagutviklingsprosjekter og politiske veivalg. Kongressen vil vektlegge forutsetninger for barn og unges psykiske helse, trivsel og fungering generelt, samt trekke frem sentrale arenaer hvor forebyggende og helsefremmende arbeid med barn og unge finner sted.

Noen av foredragsholderne

bilder av foreleserene

 

Barn & Unge kongressen 2018 vil ha et særlig fokus på vold og overgrep mot barn og av barn. Hva vet vi om hva som er gode tiltak for å forebygge vold og om virksomme behandlingstiltak til utsatte barn og unge? Noen barn/unge utøver selv voldelig eller skadelig seksuell atferd mot andre. Hvilke forståelsesmodeller har vi, og hva vet vi om virksomme behandlingstilbud for denne gruppen? I tillegg vil konsekvensene andre former for omsorgssvikt har for barns psykiske helse og fungering belyses bl.a. gjennom resultater fra norsk og internasjonal forskning.

Følgende godkjenninger er bekreftet for denne konferansen:

 

Legeforeningen:

Allmennmedisin har godkjent kongressen med følgende kurstimer:

– Hovedkonferansen godkjennes med 21 valgfrie kurspoeng til videre- og
etterutdanningen eller 7 valgfrie kurspoeng per dag.
– Post-konferansen «Bedre psykisk hjelp til barn i barnevernet» kan ikke godkjennes
selvstendig ettersom den kun er på 5 timer, men kan godkjennes i kombinasjon med
deltakelse på hovedkonferansen slik at kursdeltakelse utgjør 6 timer som er
minstekravet for godkjenning av kurs.
– Postkonferansen «Barn som pårørende» kan godkjennes med 7 valgfrie kurspoeng
til videre- og etterutdanningen.

Barne- og ungdomspsykiatri: komiteen har gitt følgende godkjenninger:

Tirsdag (6, timer), Onsdag (7 timer), Torsdag (7 timer). Til sammen utgjør dette 21 timer
som kan godkjennes som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes
etterutdanning.

 

NSF:

Innvilgelse

Viser til søknad om kursgodkjenning fra Norsk Sykepleierforbund, NSF, med referansenummer: 3817553

Kurset Barn & Unge kongressen 2018: Barn, vold og omsorgssvikt: Virksom hjelp til barn som utsatt og som utøver er vurdert av NSF hvor følgende vedtak ble fattet:

Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 22 timer.

NPF:

Kurset Barn & Unge kongressen 2018: Barn, vold og omsorgssvikt: Virksom hjelp til barn som utsatt og som utøver er vurdert, og følgende vedtak ble fattet:

«Dette godkjennes som vedlikeholdsaktivitet med det antall timer man deltar.»