Velkommen til B&U 2018

Hovedformålet med Barn & Unge kongressen er å skape oppmerksomhet rundt vårt arbeid for barn og unge generelt, psykisk helsevern og barnevern spesielt. Dette ønsker vi å oppnå ved, annethvert år, å samle ulike nasjonale konferanser og seminarer knyttet til barn og unge, til en felles kongress i Bergen. Ved å samle fagfolk og forskere på tvers av sektorer, arenaer og profesjoner, kan vi få en felles presentasjon og drøfting av nye forskningsresultater, innovative fagutviklingsprosjekter og politiske veivalg. Kongressen vil vektlegge forutsetninger for barn og unges psykiske helse, trivsel og fungering generelt, samt trekke frem sentrale arenaer hvor forebyggende og helsefremmende arbeid med barn og unge finner sted.

Noen av foredragsholderne

bilder av foreleserene

 

Barn & Unge kongressen 2018 vil ha et særlig fokus på vold og overgrep mot barn og av barn. Hva vet vi om hva som er gode tiltak for å forebygge vold og om virksomme behandlingstiltak til utsatte barn og unge? Noen barn/unge utøver selv voldelig eller skadelig seksuell atferd mot andre. Hvilke forståelsesmodeller har vi, og hva vet vi om virksomme behandlingstilbud for denne gruppen? I tillegg vil konsekvensene andre former for omsorgssvikt har for barns psykiske helse og fungering belyses bl.a. gjennom resultater fra norsk og internasjonal forskning.

Det søkes om godkjenninger fra NSF, NPF og Legeforeningen.
Timetall per kurs og bekreftede godkjenninger publiseres her så snart de er godkjent.